Ennakkotiedote linnavuoren sairauskassan toimintapiiriin kuuluville työntekijöille

Linnavuoren sairauskassan hallitus on 7.6.2023 kokouksessa päättänyt avata sairauskassan ovet kaikille työntekijöille ajalla 1.-30.9.2023. Sairauskassaan on nyt mahdollisuus liittyä työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt, jotka eivät ole liittyneet työsuhteen alussa. Poikkeuksena henkilöt, jotka ovat olleet aikaisemmin Linnavuoren sairauskassan vakuutettuja ja ovat itse eronneet sairauskassasta.

Tarkemmat ohjeet liittymiseen tiedotetaan kesälomien jälkeen!

 

7.6.2023

Linnavuoren sairauskassan hallitus

Säännöt 1.1.2023 alkaen ja muutoksia korvauksiin liittyen

Finanssivalvonta on vahvistanut Linnavuoren sairauskassan säännöt 1.1.2023 alkaen. Uudet säännöt löytyvät säännöt välilehdeltä.

Kaikki korvaukset maksetaan 17.1.2023 alkaen vakuutetun omalle tilille eli laskut maksetaan itse (myös hammaslääkärilaskut ja julkisen terveydenhuollon laskut)!!

Poikkeuksena silmälasit, joihin edelleen saa maksusitoumuksen.

Hakemuksen/laskun voi toimittaa heti sen saatuaan ilman kuittia ja sähköisen asioinnin kautta toimitetun hakemuksen korvaus maksetaan viikon sisällä (poikkeuksena loma-ajat). Postilaatikkoon toimitetuissa hakemuksissa on pidempi maksuaika (laatikko tyhjennetään keskiviikkoisin). Voit itse maksaa laskun eräpäivänä ja mahdollisesti korvaus on jo maksettu sinulle itsellesi ennen sitä. Tärkeää on muistaa ottaa kuva/kopio laskusta mikäli ei ole maksanut laskua ennen sen toimittamista sairauskassaan.

Kokouskutsu

YLIMÄÄRÄISEN  KASSANKOKOUKSEN KUTSU

Aika:               ke 28.9.2022 klo 15.30

Paikka:           Agco Power Oy:n AV-neuvottelutila, Linnavuorentie 8-10, Linnavuori

Kokouksessa käsitellään:

Hallituksen esitys kassan sääntöjen muuttamiseksi vastaamaan 1.1.2022 voimaan tulleiden lakien (laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista 946/2021 sekä vakuutuskassalaki 948/2021) säännöksiä ja 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksesta johtuvat muutokset ja toimintapiirimuutokset. Kaikkiin sääntökohtiin muutetaan uuden lain mukaiset termit (jäsen = vakuutettu, jäsenyys = vakuutussuhde, jäsenmaksu = vakuutusmaksu, kassanjohtaja = toimitusjohtaja). Myös viittaukset lakipykäliin korjataan uusia lakeja vastaavaksi.

 1. 2§: lisätään laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021) sekä päivitetään vakuutuskassalain numero (948/2021)
 2. 4§: poistetaan yhtiöluettelo osakkaiden osalta ja lisätään osakasluettelo nettisivuille y-tunnuksineen. Työnantaja luettelo on edelleen säännöissä ja lisätään toimintapiiriin työnantaja; ”Patria Oyj – nimiseen yhtiöön työsuhteessa olevat henkilöt, jotka työskentelevät Linnavuoressa”. Lisätään, että toimintapiiriin ei voi kuulua henkilö, joka on toisen sairaus- tai vakuutuskassan jäsen. Lisätään määräaikaisen työsuhteen vähimmäiskestoksi 3 kuukautta. Muutetaan kohta kassan hallitus päättää jäseneksi kohdaksi ”kassan hallitus toteaa vakuutussuhteen ehtojen täyttymisen ja vakuutussuhde alkaa hakemuksen saapumisesta seuraavan kuun alussa tai seuraavan palkkajakson alusta”. Lisätään kohta ”hallitus voi erillisellä määräajaksi antamallaan päätöksellä mahdollistaa vakuutussuhteen myös niille työnantajaan/osakkaaseen työsuhteessa oleville henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin liittyneet kassan vakuutetuiksi” Lisätään kohta ”Vakuutussuhteen alkaessa vakuutetulle lähetetään kassan säännöt sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen. Vakuutettuja tiedotetaan sääntömääräyksistä ja –muutoksista kassan internet sivustolla.
 3. 5§: muutetaan kohta ”jäsenyys katsotaan päättyneeksi ilmoituksen kirjauspäivään” kohdaksi ”vakuutussuhde päättyy työsuhteen päättyessä tai viimeistään sen kuukauden lopussa jolloin kassa on vastaanottanut eroilmoituksen”
 4. 6§: lisätään kohta ” osakas voidaan erottaa kassasta jos osakas laiminlyö vakuutusmaksun suorittamisen ja jos osakas tai työnantaja voidaan erottaa jos osakas tai työnantaja jättää tilittämättä vakuutetuilta perityt vakuutusmaksut kolmen kuukauden ajalta maksuhuomautuksesta/perintätoimista huolimatta”.
 5. 8§: selvennetään missä tilanteissa ei vakuutusmaksua ei peritä; palkattoman poissaolon ajalta. Esim. lomautus, hoitovapaa, opintovapaa, vuorotteluvapaa ja erilaiset kuntoutustuet ja työttömyyspäivärahat. Maksuvapauden aikana ei ole oikeutta sääntöjen 14§:n mukaisiin etuuksiin.
 6. 9§: lisätään osakkaan vakuutusmaksuun kohta ”joka maksetaan kassan tilille kerran vuodessa”
 7. 11§: muutetaan termit äitiys- , isyys- ja vanhempainraha raskaus-, vanhempain-ja erityisraskausrahaksi (perhevapaauudistus 1.8.2022 alkaen). Poistetaan kohdat 5, 6 ja 7
 8. 14§: lisätään ettei keinohedelmöitykseen liittyvää tutkimusta ja hoitoa korvata
 9. 15§, 23§, 27§, 30§, 31§, 46§, 50§, 52§: muutetaan lakiviittaukset ja selvennetään 15 pykälässä tekstiä, että lisäetuuksissa joissa on vuosittainen enimmäismäärä voidaan kassankokouksen päätöksellä tarkistaa seuraavan vuoden alusta elinkustannusindeksiä vastaavaksi.
 10. 16§: poistetaan kohta ”hautausavustuksen määrä voidaan marraskuussa pidettävän varsinaisen kassankokouksen päätöksellä tarkistaa seuraavan vuoden alusta lukien kassankokousvuoden rahanarvon muutosta vastaavaksi”
 11. 17§: lisättiin kohta ”lisäetuuskorvauksien suorittaminen lakkaa myös, jos vakuutetulle on suoritettu sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa enimmäisajalta, eikä vakuutettu sen jälkeen ole palannut työhön”  
 12. 19§: muutetaan termi ”raskaus- ja vanhempainvapaalla” ja poistetaan kohta ”edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa 14§:n mukaista korvausta voidaan kuitenkin suorittaa hallituksen harkinnan mukaan käyttörahastosta” ja lisätään kohta ”Lisäetuuksia ei makseta ulkomaankomennuksen aikana”.
 13. 20§ ja 21§: lisätään säännökset vakuutetun kuulemisesta
 14. 23§: Sanamuoto ”korvausta sairauden tai raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kustannuksista” muutettu ”lisäetuuskorvaukseksi
 15. 25§: lisätään lause ”jos vakuutettu tai muu edunsaaja siihen suostuu” (aiheettomasti maksetun lisäetuuden periminen takaisin kuittaamalla se vastaisuudessa suoritettavista lisäetuuksista)
 16. 26§: lisätään muutoksenhakua koskevat valitus- ja kanneajat sekä -paikat
 17. 28§: tarkennetaan käyttörahaston käyttämisen tarkoituksia
 18. 29§: vastuuvelkaan lisätty kohta lisäetuuksien korvausmääriä ja muita määriä
 19. 32§: poistettiin tilintarkastajan ikäraja
 20. 33§: lisätään säännökset puheoikeudesta kassankokouksessa ja etäosallistumismahdollisuudesta
 21. 34§: poistetaan säännökset kassankokouksessa vakuutettua edustavan asiamiehen kassan jäsenyysvaatimuksesta ja avustajan käytön kieltämisestä
 22. 35§: poistetaan marraskuun varsinainen kassankokous ja siirrytään yhteen varsinaiseen kassankokoukseen, joka pidetään viimeistään huhtikuussa. Siirretään huhtikuun kokoukseen marraskuussa käsiteltävät asiat.
 23. 36§: siirretään kokouskutsun lähettäminen pykälään 37
 24. 37§ ja 38§: Tarkennetaan kassankokouskutsun lähettämistä ja sisältöä
 25. 39§: muutetaan tekstiä luettavammaksi ja lisätään tarkentava teksti sääntömuutosmenettelystä koskien osakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia
 26. 41§: tarkennetaan kassankokouksen pöytäkirjaa
 27. 42§: poistetaan hallituksen ikäraja ja lisätään säännös kokouspalkkioiden perusteista
 28. 44§: lisätään teksti ”Toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana” ja muutetaan sanamuotoja, sisältö ei muutu
 29. 47§: pykälä poistetaan, jonka vuoksi sääntöjen numerointi muuttuu 47 – 50 pykäliin
 30. 48§: muutetaan lainanottoa koskevat säännökset uutta lakia vastaavaksi ja lisätään määräys, ettei takausta saa antaa
 31. 49§: muutetaan teksti luettavammaksi, sisältö ei muutu
 32. 50§: lisätään teksti sulautumisesta
 33. 51§: lisätään pykälä 51vakuutuskannan luovuttamisesta sekä vapaaehtoisen selvitystilan ja kassan purkamisesta
 34. 52§: muutetaan lakisääteistä selvitystilaa ja purkamista koskevat määräykset uutta lakia vastaavaksi
 35. 53§: muutetaan selvitystilan tarkastelujaksoksi 36kk

Sääntömuutosehdotukset ovat nähtävissä sairauskassassa keskiviikkona 21.9.2022 ja 28.9.2022 sairauskassan aukioloaikana tai vakuutetun pyynnöstä voidaan lähettää myös postitse.

Kokoukseen tulee ilmoittautua 23.9.2022 mennessä sähköpostitse susanna.koskela@agcocorp.com

 

Linnavuoressa 14.9.2022

Sairauskassan hallitus                         

 

 

Sairauskassa on suljettu 15.7.-12.8.2022

Korvaushakemuksia voi toimittaa postitse tai sairauskassan postilaatikkoon tai sairauskassan sähköiseen asiointiin Irikseen (Huom! ei laskuja joiden eräpäivä osuu loman ajalle), mutta korvauksia ei makseta loman aikana!

Korvaushakemukset, jotka ovat tulleet 13.7. mennessä joko postitse tai sairauskassan postilaatikkoon tai Irikseen maksetaan viimeistään 14.7. jos kaikki tarpeelliset liitteet ovat mukana.

Maksa ensin itse kaikki laskut (myös julkisen terveydenhuollon laskut ja hammaslääkärilaskut), jos eräpäivä osuu kesäloman ajalle ja liitä mukaan verkkopankista tulostettu kuitti.

Loman aikana kiireellisissä asioissa voit laittaa minulle tekstiviestin ja otan sinuun yhteyttä. P. 040 357 8408

Hyvää kesää jäsenille!