Tietosuojaseloste

Linnavuoren Sairauskassa Selvitys asiakkaalle henkilötietojen käsittelystä Linnavuoren Sairauskassassa
päivitetty 19.09.2018
Rekisterin pitäjä Linnavuoren Sairauskassa
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö Kassanjohtaja Susanna Koskela, P. +35840 357 8408 Sp susanna.koskela@agcocorp.com, Linnavuorentie 8-10,37240 Linnavuori
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Tietojen käsittelyn tarkoituksena on kassan sääntöjen mukaisten lisäetuuskorvausten käsittely ja maksaminen, asiakaspalvelu sekä korvauksiin liittyvä tilastointi ja raportointi. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on myös kassan jäsenyyssuhteen hoito, asiakaspalvelu ja jäsenyyteen perustuva tilastointi ja raportointi. Perusteena käsittelylle on asiakkaan antama nimenomainen suostumus ja Vakuutuskassalain mukainen toiminta (Tietosuoja-asetus artikla 9.2.)
Henkilötietoryhmien tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet Muilta kuin rekisteröidyltä itseltään saatujen tietojen sisältö: yksilöintitiedot asiakkaasta, tietolähteet rekisteröityjen työnantajatiedot: työsuhteen alkamis- päivämäärä, määräaikaisen työsuhteen päättymispäivä, jäsenmaksutiedot, palkattomat poissaolotiedot, työaikatiedot, keskituntiansio, tilinumero, palveluntuottajilta saatava tieto.
Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen Tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan erillisestä pyynnöstä. Vakuutuskassalain 165c§ mukaisesti lautakunnille sekä tieteelliseen tai historialliseen tutkimukseen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterien suojaus Henkilötietoja käsittelevät kassan toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia Vakuutuskassalain 165 § nojalla. Nämä henkilöt ovat allekirjoittaneet vaitiolo ja salassapitositoumukset. Nimetyt käyttövaltuudet ja tehtävät rajaavat oikeutta käsitellä henkilötietoja.  Tietoja säilytetään lukitussa tilassa, lukituissa kaapeissa, joihin on pääsy vain kassan toimihenkilöillä. FINVAKA lisäetuus ja Kelan etuusjärjestelmiin on käyttöoikeudet vain kassan toimihenkilöillä ja kassanjohtajalla. Henkilöillä on ohjelman käyttöön henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Asiakaspalvelutilanteessa asiakas tunnistetaan pyytämällä häntä kertomaan henkilötunnuksensa ja tarvekohtaisesti henkilöllisyystodistus.
Henkilötietojen säilyttämisaika Jäsenyyteen liittyviä asiakirjoja säilytetään toistaiseksi. Etuusasioihin liittyviä asiakirjoja säilytetään Kirjanpitolain mukaisesti kuluva + 6 vuotta tai käyttötarkoituksen mukaisesti. Asiakirjat hävitetään tietosuoja huomioiden.
Rekisteröidyn oikeudet Henkilöllä on oikeus tarkastaa, pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista sekä pyytää tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kassalle. Kassa toimittaa tiedot pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Asiakkalle toimitetaan tiedot, joita ei mahdollisen aikaisemman pyynnön perusteella ole toimitettu. Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle.